9B 2018-2019

Läsårsplanering 2018-2019:
Höstterminen - samhällsekonomi och hinduism och buddhism samt etiska modeller.
Vårterminen - handelsmönster och hållbar utveckling samt 1900-talets historia.

Religion - etiska modeller
Etik - lagar, regler och normer (oskrivna regler) påverkar vårt beteende.
Moral - Beroende på hur vi följer etiken i samhället så kan vi ha bra eller dålig moral.

Etiska modeller:

Pliktetik - en bra handling för en pliktetiker är när man följer lagar, regler och normer.

Konsekvensetik - tittar bara på resultatet av en handling. Ett bra resultat eller en bra konsekvens av handlingen är en bra handling. Dåliga konsekvenser är dåliga handlingar.

Sinnelagsetik - baktanken är det viktiga - har man menat väl så är det en bra händelse oavsett resultat.

Dygdetik - målet är att utveckla positiva personliga egenskaper som leder till bra handlingar som ett resultat av detta.

Ni hittar mer om de etiska modellerna på dessa länkar till sidor i Gleerups religionsbok. pliktetikkonsekvensetiksinnelagsetik eller dygdetik

Ni kommer att titta på North Country.

 • Ni ska välja ut en händelse i filmen. 
 • Beskriva händelsen kortfattat
 • Förklara varför karaktärerna i händelsen agerar som de gör med hjälp av en eller två av de etiska modellerna ovan.
Detta redovisas muntligt eller skriftligt innan jullovet. Omfattning ca 1/2 A4.


Religion - samarbete i engelska:

I uppgiften i engelska/religion ska du jämföra tre religioner med varandra och skriva om det på engelska.

Du ska skriva om:
Kristendomen, Hinduismen och en valfri religion
Din text ska handla om jämförelser mellan religionerna (likheter, skillnader eller mönster).
Välj ut vilka delar av religionerna du vill titta på.

Det kan vara till exempel:
 • Centrala tankegångar alltså - vad man tror på i religionen
 • Viktiga handlingar eller ritualer som man måste genomföra
 • Levnadsregler som beskriver hur man ska vara som människa enligt religionen.
Denice har skapat punkter som du kan välja bland. Tänk på att inte ta för många punkter. 2-3 st. räcker långt.

Samla sedan fakta om varje punkt och jämför de olika religionerna.

Ett exempel på jämförelse kan vara:
Kristendomen har en gud, men man tror också på treenigheten, att gud, Jesus och den heliga anden är olika, men också en och samma. Hinduerna har många olika gudar så som Brahma, Vishnu och Shiva. Samtidigt menar många hinduer att de alla är en del av världssjälen (Braman) och på så vis kan man också säga att även Hinduerna har en gud på samma sätt som Kristendomen och att gud kan visa sig på olika sätt. Det är en likhet i de två religionerna.


______________________________________

Om ni är färdiga med "Uppgift - att ta ställning"

Gå in på www.scb.se

 • Klicka på Hitta statistik
 • Klicka på Samhällets ekonomi
 • Klicka på Bruttonationalprodukt
Titta på diagrammet för Sveriges BNP 1950 - 2016

1. Hur ser kurvan ut för BNP åren 2014 - 2016?


Gå in på följande länk: Historik migrationsverket

 • Bläddra ner till 2010-talet
 • Läs med början 1 juli 2013.
2. Hur många hade sökt asyl i Sverige under 2015?

3. Förklara kopplingen mellan BNP:n och andelen asylsökande i Sverige 2014-2015.

4. Vad tror du hänt med BNP/Capita (BNP fördelat på landets invånare)? Förklara. Uppgift - att ta ställning
Välj en av följande punkter:
 • Sänk ingångslönen för nyanlända och ungdomar.
 • Inför medborgarlön på 9000 kr utan krav på motprestation för alla Svenska medborgare.
 • Ta bort åldersgränsen på fri tandvård.

Svara på följande frågor kopplat till din valda punkt:
 1. Vad händer i ekonomin (ekonomiska kretsloppet) om man inför punkten?
 2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med punkten?
 3. Utifrån fördelarna och nackdelarna - ta ställning för eller emot punkten och motivera ditt ställningstagande.

Försök få in begreppen ur begreppslistan nedan i dina resonemang.
Om du siktar på högre betyg är det viktigt att du får med både fördelar och nackdelar i ditt resonemang, samt förklarar hur du tänker.

Omfång: 
1 A4 sida, Times New Roman, strl 12. Alternativt ca 4 minuters ljudinspelning.

Begreppslista - samhällsekonomi:
Inflation
Ränta (fast eller rörlig)
Amortering
Skatt
Välfärd
BNP/Capita
HDI
Aktier
Fonder
Import / Export
Hög- / Lågkonjunktur
Offentlig sektor
Privat sektor
Varor / Tjänster
Produktion / Konsumtion
Tillgång / Efterfrågan
Socialism
Liberalism
Marknadsekonomi
Planekonomi

______________________
Övningsuppgifter:
 1. Vad innebär inflation?
 2. I texten står det att vid inflation kan reallönen minska. Förklara! (se viktiga begrepp på sidan).
 3. På vilket sätt kan man säga att inflation gynnar de som har stora lån?

  Fördjupning:
  a) Vilka delar består ett lån av?
  b) Ge förslag på hur du kan göra så att inflation inte gynnar de med stora lån.
 4. Nämn några orsaker till inflation.
 5. Vad kan man göra för att förhindra inflation?
 6. BNP mäter ekonomin i ett land. Förklara varför man inte bara kan titta på BNP utan också måste se värdet på HDI för att se hur bra man har det i ett land.
 7. Förklara begreppen hög och låg-konjunktur.
 8. Vad innebär "välfärd"? Ge exempel.
 9. Hur betalar man för "välfärd"?
 10. På vilket sätt kan man säga att högkonjunkturer är bra för välfärden?
 11. I texten står det att hög inflation leder till lågkonjunktur. Fundera på hur det går till?
 12. Vad innebär "offentlig sektor"?

  Fördjupning:
  a) Vilka fördelar respektive nackdelar finner du i avreglering av offentlig sektor.
  b) Åsiktsfråga - finns det någon eller några delar av den offentliga sektorn du inte tycker bör avregleras. Motivera ditt svar.
 13. Vilka fördelar respektive nackdelar hittar du med en renodlad planekonomi?
 14. Vilka fördelar respektive nackdelar hittar du med en renodlad marknadsekonomi?
Import och export på scb.se
 1. Vad innebär import?
 2. Vad innebär export?
 3. a) Vilka 10 länder exporterar Sverige mest till?
  b) Vilka 10 länder importerar Sverige mest från?
 4. Sveriges export behöver import. Förklara varför vi behöver importera för att kunna exportera.
 5. Kronans värde påverkar exporten står det i en rubrik på sidan. Vad menar man? Förklara.
 6. I diagrammet för Sveriges import och export 1982 - 2017 kan vi se förhållandet mellan import och export.
  a) Hur ser förhållandet ut mellan import och export år 1982?
  b) Utifrån förhållandet mellan import och export - Tror du svensk ekonomi är bra eller dålig 1982? Motivera ditt svar.
  c) Vad kan man göra för att öka exporten?