Navigeringsmeny
7H:s hemsida

8A:s hemsida

8B:s hemsida

8G:s hemsida

9A:s hemsida

9B:s hemsida 

Länkar

Micropolis - Lathund

Micropolis - Hur börjar jag?

Piskelapp - Lathund

 1. Vad innebär inflation?
 2. I texten står det att vid inflation kan reallönen minska. Förklara! (se viktiga begrepp på sidan).
 3. På vilket sätt kan man säga att inflation gynnar de som har stora lån?

  Fördjupning:
  a) Vilka delar består ett lån av?
  b) Ge förslag på hur du kan göra så att inflation inte gynnar de med stora lån.
 4. Nämn några orsaker till inflation.
 5. Vad kan man göra för att förhindra inflation?
 6. BNP mäter ekonomin i ett land. Förklara varför man inte bara kan titta på BNP utan också måste se värdet på HDI för att se hur bra man har det i ett land.
 7. Förklara begreppen hög och låg-konjunktur.
 8. Vad innebär "välfärd"? Ge exempel.
 9. Hur betalar man för "välfärd"?
 10. På vilket sätt kan man säga att högkonjunkturer är bra för välfärden?
 11. I texten står det att hög inflation leder till lågkonjunktur. Fundera på hur det går till?
 12. Vad innebär "offentlig sektor"?

  Fördjupning:
  a) Vilka fördelar respektive nackdelar finner du i avreglering av offentlig sektor.
  b) Åsiktsfråga - finns det någon eller några delar av den offentliga sektorn du inte tycker bör avregleras. Motivera ditt svar.
 13. Vilka fördelar respektive nackdelar hittar du med en renodlad planekonomi?
 14. Vilka fördelar respektive nackdelar hittar du med en renodlad marknadsekonomi?

Inflation: använd denna länk för att svara på frågorna

Samhällsekonomi: använd denna länk för att svara på frågornaI SO-ämnet arbetar vi med följade förmågor kopplade till olika arbetsområden i de olika ämnena.

Alla förmågorna används inte i alla ämnen och många gånger övar vi bara på ett par av förmågorna åt gången.

I kursplanerna är förmågorna alltid kopplade till olika delar av ämnets innehåll. Dessa kallas för kunskapskrav och är de eleverna får betyg på.

Klicka på länken för att läsa mer om varje förmåga.

Kunskaper - Du visar dina kunskaper genom att beskriva och förklara arbetsområdets innehåll i tal eller skrift.
Resonemang - I tal eller skrift argumenterar du i olika frågor kopplade till arbetsområdets innehåll.
Använda begrepp och modeller - När du visar dina kunskaper använder du dig av begrepp och modeller kopplade till ämnet.
Använda källor - Du använder dig av källor och värderar dom när du visar dina kunskaper.
Värdera ståndpunkter och växla mellan perspektiv (Samhällskunskap och Religion) - Du argumenterar om en sak ur olika synvinklar.
Använda kartor och andra verktyg (Geografi) - Du använder information i undersökningar och förklara varför du kan lita på den.
Beskriva lägen på och storleksrelationer (Geografi) - Du visar dina kunskaper om till exempelvis världsdelarna plats och storlek.


Om betygssättning